The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

I. IBCC (International Balaton Carp Cup) 2014. 04. 20-25.

Datum konání: 20. 4. 2015 – 25. 4. 2015. Místo: Balaton – Maďarsko. Typ akce: Závody.

I. International Balaton Carp Cup (IBCC):

a; Oficiálny názov preteku: International Balaton Carp Cup (ďalej „pretek“)

b; Organizátor preteku (ďalej: „Organizátor”): Tematik-Kábel Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.)
c; Termín konania preteku: 20–25.04.2015

d; Miesto konania preteku: Balaton

e; Organizačné centrum preteku: Erzsébet Üdülő Központ és Tábor Zánka (Adresa: H-8251 Zánka külterület, Hrsz. 030/13; GPS súradnice: 46.882806, 17.707955

f; Oficiálny web preteku: www.ibcc.hu
( již je možné se přihlásit: http://ibcc.hu/…egisztracio/ )

e; Oficiálne Facebookové stránky preteku: www.facebook.com/ibccbalaton

g; V záujme zachovania odbornej úrovne a myšlienky, ktorú reprezentuje I. International Balaton Carp Cup žiadame každého o bezpodmienečné dodržiavanie rybárskej etiky!

h; Pretek je otvorený medzinárodný pretek družstiev.

i; Pretek je usporiadaný v duchu myšlienky „Catch and Release”.

j; Pri tvorbe týchto pravidiel preteku organizátor vedľa medzinárodných pretekárskych pravidiel CIPS/FIPS, medzinárodných antidopingových pravidiel a ustanovení maďarského rybárskeho poriadku venoval mimoriadnu pozornosť na zaistenie férovosti a rovnakých podmienok a tomu, aby minimalizoval náhodné vplyvy v priebehu a vyhodnotení preteku. Organizátor upozorňuje na pravidlá ochrany prírody a kultúrneho správania sa a na riziká nadmerného užívania alkoholických nápojov. Kto nebude tieto pravidlá dodržiavať, vystavuje sa riziku, že bude po predchádzajúcom napomenutí organizátorom z preteku vylúčený.

k; Vzhľadom k ideám a pravidlám preteku, sa do preteku môže prihlásiť iba rybár, s čistou minulosťou, ktorého meno sa v minulosti neobjavilo v súvislosti s akýmkoľvek etickým obvinením, porušením pravidiel a trestným činom v oblasti rybárstva. Pretekári pri registrácii podpisujú čestné prehlásenie (príloha č.1 pravidiel preteku).

l; Usporiadateľ bude presadzovať dodržiavanie ním vytvorených pravidiel za každých okolností a vyhradzuje si právo na ich dodržiavanie.

m; Každé nahlásené, alebo usporiadateľom zistené porušenie pravidiel bude preskúmané a v závislosti na jeho závažnosti, môže mať za následok aj vylúčenie z preteku.

n; Usporiadateľ oznamuje, že po každom zistenom porušení zákona toto oznámi, respektíve si vyhradzuje právo okamžitého/do­datočného vylúčenia a prípadného vymáhania vrátenia cien v prípade, že sa zistí nepravosť čestného prehlásenia týkajúceho sa preteku.

o; Oficiálnym jazykom preteku je angličtina a maďarčina. Pravidlá preteku (ďalej: „PP“) boli vyhotovené v maďarčine a angličtine, ale v prípade vzniku akýchkoľvek rozdielností výkladu vyplývajúcich z prekladu, je smerodajná maďarská jazyková verzia týchto pravidiel. V prípade rozdielností medzi PP a prílohami sú smerodajné PP. Prípadné neskoršie zmeny a doplnenie PP usporiadateľ v súlade so súčasnými PP oznámi do jedného dňa od ich prijatia. Zmeny PP zaznamenaných vo verzii 1.0 sa môžu týkať obsahu, doplnení a rozšírení PP o nové prvky. PP sa nemôžu podstatne meniť 8 dní pred zahájením preteku.

p; Oficiálnou menou preteku je euro.

q; Všetky časy uvedené v PP a oznámené v priebehu preteku sú myslené ako CET (stredoeurópsky čas)

II; Termíny:

a; Registrácia v centre preteku:
17.4.2015 Piatok 12:00–18:00
18.4. 2015 Sobota 10:00–18:00
19.4.2015 Nedeľa 08:00–12:00

b; Kontrola člnov v priestore za centrom preteku:
17.4.2015 Piatok 12:00–18:00
18.4. 2015 Sobota 10:00–18:00
19.4.2015 Nedeľa 08:00–12:00

c; Recepcia v budove divadla rekreačného strediska
19.4.2015 Nedeľa 16:00

d; Slávnostné zahájenie v budove divadla rekreačného strediska
Zraz pretekárov/spoločné fotografovanie 19.4.2015 Nedeľa 18:00–19:00

e; Otvorenie
1904.2015 Nedeľa 19:00–19:30

f; Losovanie
19.4.2015 Nedeľa 19:30–22:00

g; Obsadenie lovných miest
20.4.2015 Pondelok 07:00–10:00

h; Zahájenie preteku
20.4.2015 Pondelok 10:00

i; Koniec preteku
25.4.2015 Sobota 08:00

j; Vyhlásenie výsledkov a predanie cien v budove divadla rekreačného strediska
25.4.2015 Sobota 14:00–17:00

III; Prihlásenie

a; Do preteku je možné sa prihlásiť výhradne písomnou formou na nižšie uvedenom mieste prihlásenia: na webových stránkach www.ibcc.hu vyplnením registračného formulára.

b; O potvrdení došlej prihlášky, prípadnej žiadosti o doplnenie chýbajúcich údajov, respektíve potvrdení prijatia prihlášky po pridelení registračného čísla usporiadateľ zašle na udanú adresu oznámenie, ktoré obsahuje všetky platobné údaje potrebné k definitívnemu zavŕšeniu prihlásenia.

c; Posúdenie prihlášok a potvrdenie ich prijatia/zami­etnutia prebieha priebežne. Organizátor môže označiť aj náhradné tímy, s ktorými sa zvlášť dohodne (1) o ich statusu náhradníkov (prípadne ich štartu) a s tým spojenými výhodami.

d; Posúdenie prihlášky usporiadateľ nie je povinný zdôvodňovať.

e; Štartovné na pretek činí 1.200 EUR/tím.

f; Štartovné obsahuje:

 • cenu za prenájom, lov a doplnkové služby,
 • cenu za parkovné a bivakovanie, komunálne poplatky,
 • rybársky lístok a povolenie k rybolovu na Balatóne na obdobie konania preteku,
 • náklady spojené s organizáciou a uskutočnením preteku,
 • povinné poistenie člna a úrazové poistenie,
 • stravovacie náklady zahajovacieho a ukončovacieho dňa,
 • náklady spojené so zaistením cien.

g; Nominácia tímu sa stáva definitívnou, po pripísaní hodnoty celého štartovného na účet v banke uvedený v potvrdení prihlášky. Aktivácia nominácie prebieha priebežne v poradí došlých platieb štartovného.

IV; Registrácia

a; Miestom registrácie je privítacia hala organizačného centra preteku.

b; Registráciu je možné zahájiť iba za predpokladu, že sú k dispozícii všetky potrebné doklady a proces registrácie ukončuje podpis na úplne vyplnenom registračnom formulári.

c; Všetci pretekári sú povinní odovzdať, respektíve predložiť organizátorovi nižšie uvedené dokumenty, nepredloženie ktorých má za následok nemožnosť účasti na preteku:

d; Cestovný pas/Vodičský preukaz/iný preukaz s fotografiou

e; Základné dokumenty potrebné k vydaniu rybárskeho lístka a povolenky

f; Potvrdenie o zadaní príkazu k bankovému prevodu

g; Registračný formulár musí podpísať každý člen tímu

h; V rámci registračného procesu pretekári svojim podpisom potvrdzujú, že sa zoznámili a prijímajú pravidlá preteku, zároveň prehlasujú, že pri sporných situáciách sa podriadia nestrannému rozhodnutiu rozhodcov. „Prehlásenie o prijatí PP“ je prílohou č.3 PP.

i; Každý pretekár dostane identifikačnú pásku, ktorú je povinný nosiť počas celého preteku.

j; Usporiadateľ dá každému tímu k dispozícii vode odolnú bezpečnostnú kartu, ktorá obsahuje všetky dôležité informácie.

k; V priebehu registrácie jeden z členov tímu vylosuje poradie losovania lovného miesta.

l; Tím, ktorý zmešká registráciu, alebo dorazí po ukončení registrácie, preteku sa nemôže zúčastniť a stratí štartovné.

V; Rozhodcovia

a; V záujme bezproblémového priebehu preteku podľa PP organizátor založí komisiu rozhodcov. Predsedom komisie rozhodcov a zároveň hlavným rozhodcom je riaditeľ organizačného výboru dvaja vážiaci rozhodcovia a 4 oslovení pretekári. Komisia rozhodcov svoje rozhodnutia prináša jednoduchou väčšinou, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlavný rozhodca. Zoznam členov komisie rozhodcov a vážiacich rozhodcov je uvedený v prílohe č.4 PP.

b; K oficiálnemu organizačnému štábu okrem komisie rozhodcov patria vážiaci rozhodcovia, sektoroví rozhodcovia, ako aj technický a administratívny personál. Bezprostredné práva voči pretekárom majú hlavný rozhodca, jeho zástupcovia a vážiaci rozhodcovia. Sektoroví rozhodcovia, ostatní členovia komisie rozhodcov a ostatní oficiálni členovia štábu majú vo veciach PP oznamovaciu povinnosť voči hlavnému rozhodcovi a v prípade jeho neprítomnosti jeho určenému zástupcovi.

VI; Losovanie lovných miest

a; Tímy v prvom kole losujú poradie losovania lovných miest v priebehu registrácie tímov. Člen tímu teda vytiahne číslo (napríklad tím, ktorý vytiahol č.4 losuje lovné miesto ako štvrtý v poradí).

b; V druhom kole losovanie lovného miesta pred tabuľou s mapou prebieha tak, že určený člen tímu vytiahne konkrétne miesto (napr. B3). Skontroluje umiestnenie tohto miesta na mape. V priebehu losovania sú na magnetickú tabuľu priebežne umiestňované mená tímov už vylosovaných miest. Keď sa nedostavia všetky tímy, počet a umiestnenie lovných miest sa na základe rozhodnutia komisie rozhodcov upraví. Pri ďalšom počítačovom spracovaní v tabuľkách k identifikácii lovných miest, kódov lovných miest a miestnej identifikácii dochádza podľa súťažnej tabule s mapou

c; Vylosované lovné miesto je zakázané obsadiť skôr ako o 7:00 20.4.2015.

d; Vrátenie vylosovaného lovného miesta nie je možné.

e; Rozloženie sektorov a lovných miest na daný pretek a umiestnenie bójok vrátane súťažnej mapy obsahujúcej ďalšie dôležité informácie je možné získať na webu preteku. Súťažná mapa je prílohou č.5 PP a k jej uverejneniu dôjde najneskôr 15.marca 2015.

VII; Tím

a; Tím tvoria minimálne dvaja, maximálne traja rovnocenní členovia.

b; Prihlásiť sa môžu výhradne pretekári, starší 18-tich rokov.

VIII; Výbava

a; Tím loví na 4 udice, na každej po jednom jedno háčiku.

b; Na jeden tím je povolené použitie jedného člna.

c; Použitie sonaru je povolené.

d; Medzi povinnú výbavu každého tímu patrí minimálne 5 kusov sakov s rozmermi minimálne 80*120 cm, v ktorých je možné ryby bezpečne uchovať do doby váženia. Saky organizátor nezaisťuje.

e; Ďalšou podmienkou je počas celého preteku preukázanie nižšie uvedených doplnkov a ich predpísané používanie. Sú nimi aspoň dva veľké podberáky (s rozmermi minimálne 90×90×70 cm, oka sieťky menšie než 1×1 cm). Vedľa toho je možné na menšie ryby do 5 kilogramov použitie podberáku s pevným rámom s rozmermi presahujúcimi 60×60×50 cm s husto pletenou sieťkou. Ďalej to sú dve podložky pod ryby s vnútornými rozmermi minimálne 60×100 cm, ktorých použitie je povinné hneď po podobratí ryby väčšej než 5 kg, jej vyzdvihnutí z vody ako bezpečnostnej podložky! Použitie podložky je povinné aj v člne a ďalej je povinné použitie dezinfekčného prostriedku pri každej rybe.

IX; Pravidlá pre člny a pohyb na vode

a; V záujme pretekárov člny, ktoré hodlajú pretekári použiť, usporiadateľ pred zahájením preteku skontroluje dodržanie technických požiadaviek na stav a vybavenie člna uverejnených na oficiálnom webe preteku.

b; Člny musia splňovať ustanovenia platných maďarských právnych predpisov. Tieto podmienky budú uverejnené na webu.

c; Na preteku je možné použiť výhradne iba čln, ktorý bol pred zahájením preteku schválený k jeho použitiu.

d; V prípade, že usporiadateľ nájde nedostatky vo výbave člna, kontrolu preruší. Pretekári majú príležitosť na doplnenie zisteného nedostatku/ne­dostatkov, v čom im bude nápomocný obchod, nachádzajúci sa na mieste. V prípade, že budú aj pri druhej kontrole zistené nedostatky vo výbave člna, bude to znamenať vylúčenie tímu a stratu štartovného.

e; Rozhodcovia po kontrole vystavia osvedčenie o tom, že čln a jeho výbava odpovedá požiadavkám.

f; Usporiadateľ skontrolované člny vybaví plombou s identifikačnými údajmi, ktorú je zakázané odstrániť až do konca preteku.

g; Usporiadateľ môže ako pred zahájením, tak aj počas celého preteku, kedykoľvek náhodným výberom skontrolovať čln pretekárov a nedostatky zistené pri náhodných kontrolách môžu znamenať taktiež okamžité vylúčenie tímu z preteku.

h; Kontrola člnov na ploche za organizačným centrom:

17.4.2015 Piatok 12:00–18:00
18.4.2015 Sobota 10:00–18:00
19.4.2015 Nedeľa 08:00–12:00

i; Čln nesmie byť dlhší ako 5 metrov.

j; Použitie nafukovacieho gumového člna je povolené.

k; Počas preteku je povolené používať výhradne elektromotor.

l; Maximálna rýchlosť člna je 15 km/h.

m; Predpísaná výbava člna:

 • dve veslá,
 • dve záchranné vesty vybavené svetlom a píšťalkou,
 • kotva o váhe minimálne 5kg,
 • 24 m povraz vybavený vlečným okom,
  • trúba do hmly

n; Používanie záchrannej vesty je počas celého trvania preteku v člne povinné. Jej nepoužitie má za následok po prvý krát napomenutie, na druhý krát vylúčenie z preteku.

o; Pred zahájením preteku je umiestnenie člna na vodu prísne zakázané, porušenie tohto pravidla znamená okamžité vylúčenie z preteku.

p; Čln je na brehu potrebné bezpečne pripevniť.

q; Spať v člne je prísne zakázané!

r; Počas preteku smie byť u každého tímu na vode súčasne iba jeden čln, tím ale môže disponovať aj druhým člnom, na vode ale môže byť súčasne iba jeden, druhý môže slúžiť výhradne iba ako záložný a ten musí tak isto pri registrácii prejsť kontrolou.

s; Pred výmenou člna je treba toto oznámiť rozhodcom.

t; Je povinnosťou pretekárov dodržiavať platný bezpečnostný systém signalizácie búrkového nebezpečenstva. Predpisy signalizácie búrkového nebezpečenstva sú dostupné na webu.

u; Kúpať sa v jazere je počas celého preteku prísne zakázané a porušenie tohto zákazu vedie k vylúčeniu z preteku.

X; Oficiálne pravidlá preteku

a; Oficiálne zahájenie preteku oznamuje klaksón 20.4.2015 o 10:00

b; Oficiálne ukončenie preteku oznamuje klaksón 25.4.2014 o 8:00

c; Počas preteku je zakázané osvetľovanie hladiny silným lúčom reflektorov, ostatných rybárov obťažovať svetelnými a laserovými prostriedkami. Použitie bateriek je povolené iba v súvislosti s nahadzovaním, podobratím ryby v najnutnejších prípadoch. Je predpísané nočné osvetlenie lovného miesta dobre viditeľným svetlom. Používanie čeloviek je povolené počas celého preteku.

d; Ako nástrahu a návnadu, (nepatria sem živé nástrahy), je možné použiť všetky kŕmne materiály, ktoré nie sú nebezpečné životnému prostrediu.

e; Súčasne je možné používať štyri udice, ale je možné mať aj ďalšie naviazané záložné udice pre prípad poškodenia aktívnych udíc.

f; V prípade, že rozhodca zistí použitie ďalšej udice okrem štyroch povolených, tím bude z preteku okamžite vylúčený.

g; Zdolávanie rýb má v rámci možností prebiehať bez rušenia susedných tímov. Po opakovanom, susedným tímom nepovolenom prekročení sektoru, má po napomenutí za následok vylúčenie z preteku.

h; Ryba zaseknutá pred ukončením preteku sa započíta do výsledkov preteku, v prípade, že k jej podobratiu dôjde v priebehu 60 minút.

XI; Aplikácia rybárskych predpisov

a; Na vyznačenej ploche preteku sa počas preteku môžu zdržiavať iba pretekári, usporiadatelia a usporiadateľmi akreditované osoby.

b; V prípade, že pri zavážení susedné tímy porušia sektor tímu, je treba na riešenie situácie vyzvať rozhodcu, rozhodnutie ktorého je záväzné pre obidve strany.

c; Súťažnú plochu môže súčasne opustiť iba jeden člen tímu.

d; Na vyznačenom mieste je vždy predpísaná prítomnosť minimálne jedného člena tímu.

e; V lovnom sektore je povolené umiestnenie maximálne 4 kusov bójok/tím a na konci preteku je povinnosť tímu ich odstránenie.

f; Vo vzdialenosti menšej než 25 metrov od bójky susedného tímu je zakázané umiestniť vlastnú bójku, ako aj zavážanie k bójke susedného tímu.

g; Použitie svetelnej bójky je povolené, ale svetlo bójky nesmie mať zelenú farbu.

h; Maximálna vzdialenosť zavážania je 300 metrov a je označená bójkami, ktoré umiestnil na tejto vzdialenosti usporiadateľ.

i; V prípade zavezenia montáže za túto vzdialenosť bude tím pri prvom zistení napomenutý, pri ďalšom zistení bude tím vylúčený z preteku.

j; Pri zdolávaní ryby môže pretekár svoj sektor opustiť a zájsť aj za bójky označujúce maximálnu vzdialenosť zavážania.

k; V prípade, že susedné tímy sa nedokážu dohodnúť o hraniciach sektoru, túto pomyselnú hranicu, ktorú nesmie prekročiť žiadny z tímov, určí rozhodca.

l; V súvislosti s každým sporom o hranice susedných sektorov sú rozhodnutia rozhodcu záväzné pre každého.

m; Použitie zavážacej lodičky je počas celého preteku prísne zakázané.

XII; Miestne pravidlá v priestoru preteku

a; Po obsadení vylosovaného lovného miesta sú tímy povinné toto udržiavať v čistom stave a chrániť prostredie a miesto potom opustiť v stave, v akom ho obsadzovali.

b; Zakladať oheň mimo na to určených miest je prísne zakázané. Použitie plynových varičov je povolené.

c; Vztýčiť tábor je možné iba na mieste, ktoré k tomuto účelu vytýčil usporiadateľ.

d; Dopravné prostriedky pretekárov sa v záujme bezpečnosti preteku a predchádzania možných porušení pravidiel v priestore preteku môžu pohybovať výhradne po dobu vykladania a nakladania vybavenia.

e; Parkovanie dopravných prostriedkov je možné iba na vyhradených miestach a nie je možné sa s nimi pohybovať v priestore preteku.

f; Pretekári sú povinný odpadky vzniknuté počas preteku zhromažďovať do igelitových vriec, ktoré na konci preteku usporiadateľ odvezie.

XIII; Pravidlá váženia úlovkov

a; Usporiadateľ počas preteku zaistí priebežné váženie úlovkov.

b; Pretekári sú povinný sa aktívne zapojiť do váženia, dokumentovania a fotenia úlovkov. Váženie úlovku je možné prerušiť v odôvodnených prípadoch ďalšieho zdolávania úlovku.

c; Pretekári sú povinní príslušnému vážiacemu rozhodcovi nahlásiť každú vylovenú hodnotenú rybu formou SMS správy, v ktorej uvedie slovo „Fish“ a označenie lovného miesta (napr. Fish C2)

d; Od vylovenia po zváženie ryby je rybu treba uchovávať v PP predpísanom saku v primerane hlbokej vode.

e; Váženie môže prebiehať výhradne prostriedkami, ktoré vážiacim rozhodcom zaistil usporiadateľ a pretekárom boli predstavené, v opačnom prípade toto nemôže byť zarátané do výsledkov preteku.

f; Váženia musí byť prítomný jeden z členov tímu, vážiaci rozhodca a osoba akreditovaná usporiadateľom.

g; Dokumentáciu, ktorá vznikne o vážení (čas ulovenia, meno lovca, váha ulovenej ryby) musí potvrdiť svojim podpisom aj jeden z členov tímu.

h; Pretekári sú povinní skontrolovať správnosť zaznamenaných údajov.

i; Po oficiálnej dokumentácii úlovku nasleduje fotenie úlovku tak, že lovec v ruke drží rybu a druhý člen tímu drží sektorovú tabuľku so zaznamenanými údajmi o úlovku

j; V priebehu dokumentovania úlovku má pri fotografovaní prednosť rozhodca a až potom môže dôjsť k vyhotoveniu súkromných fotografií, ale rybu je po fotografovaní v prítomnosti vážiaceho rozhodcu treba bezprostredne po fotení pustiť.

k; Zmena údajov v dokumentácii úlovku je možný iba na základe potvrdenia podpisom.

l; V prípade, že vznikne rozdiel v údajoch v dokumentačnom formulári u tímu a rozhodcu, rozhodujúce sú údaje na dokumentačnom formulári nachádzajúcom sa u rozhodcu.

m; Po zdokumentovaní úlovku rozhodca, údaje o úlovku vrátane fotografie predá do organizačného centra preteku, kde dôjde k ich zaregistrovaniu.

n; Za všetkých okolností je najdôležitejšia bezpečnosť ryby, preto fotografovanie a púšťanie je treba vykonať s čo najväčšou obozretnosťou.

o; Po zdokumentovaní je treba rybu s najväčšou opatrnosťou pustiť v prítomnosti rozhodcu.

p; V prípade, že váha ulovenej ryby presiahne 15 kg a podľa stavu preteku má táto ryba šancu stať sa najväčšou ulovenou rybou preteku, je treba túto rybu zvážiť dvakrát po sebe, v prípade rozdielnych výsledkov váženia k zápisu sa použije vyšší výsledok váženia.

XIV; Hodnotenie

a; Do výsledkov preteku sa započítava výhradne úlovok kapra presahujúci hmotnosť 5 kg.

b; Víťazom preteku sa stane tím, ktorý dosiahne najväčší súčet hmotností úlovkov. V prípade rovnosti hmotnosti úlovkov, rozhoduje hmotnosť najväčšej ryby, ak ani potom nebude rozhodnuté, rozhoduje väčšia priemerná hmotnosť úlovkov. Aj ostatné umiestnenia sa stanovujú na základe vyššie uvedených pravidiel, ale v prípade, že tímy, ktoré v jednotlivých sektoroch nazbierali najväčší počet bodov a nedostali sa medzi tri najvyššie umiestnené tímy, získavajú ocenenie ako víťaz sektoru.

c; V záujme objektívneho informovania tímov o priebehu a stavu preteku, každý tím v približne dvanásťhodinových intervaloch dostane k dispozícii na počítači spracovaný spravodaj v tlačenej forme. Spravodaj obsahuje dosiahnuté úlovky jednotlivých tímov a pri každom druhom uverejnení výsledkov okrem celkovej váhy úlovkov aj vzhľadom k zaneseniu výsledkov aj počet a priemernú hmotnosť úlovkov. Tu vzniká možnosť porovnania výsledkov jednotlivých tímov aj na základe údajov uvedených v dokumentačnom formulári, ktorý sa nachádza u pretekárov.

d; Oficiálne výsledky preteku budú oznámené v sobotu 25.4.2015 o 14:00 pri slávnostnom predávaní cien pre víťazov. Protesty je možné podať najneskôr 25.4.2015 do 10:00!

XV; Pravidlá odmeňovania

a; Ceny:

 • I. Pohár, diplom + 20.000EUR
 • II. Pohár, diplom + 10.000EUR
 • III. Pohár, diplom + 5.000EUR
 • Najväčšia ryba: Pohár, diplom + 10.000EUR
 • ale, keď prekoná oficiálny, do 19.4.2014 MOHOSZ-om registrovaný maďarský rekord, cena sa zvyšuje o ďalších 10.000EUR
 • Víťaz sektoru

*Pohár, diplom
*Peňažná cena + 1.000EUR
*Ceny od sponzora sektoru v hodnote 500EUR

 • II. miesto v sektore

*Pohár, diplom

 • Ceny od sponzora sektoru v hodnote 500EUR
 • III. Miesto v sektore

*Pohár, diplom

b; Vyššie uvedené ceny je usporiadateľ schopný zaistiť v prípade účasti 100 tímov, v opačnom prípade sa hodnota cien pomerovo znižuje.

c; Jeden tím môže vyhrať iba jednu cenu, nepatrí sem cena za najväčšiu rybu. V prípade nerozhodného výsledku cenu získa tím s vyšším váhovým priemerom.

d; V neočakávanej situácii, keď v sektore nedôjde k uloveniu bodovanej ryby, prvé tri miesta sektoru budú určené losovaním medzi tímami sektoru.

XVI; Protest:

a; Za protest je považovaná nahlásená pretekárska činnosť proti PP. Protest je možné podať výlučne písomnou formou, ohľadne priebežného spracovávania výsledkov do predania ďalšieho spravodaja, ohľadne konečných výsledkov tímov a akýchkoľvek iných udalostí v priebehu dvoch hodím od ich nahlásenia. Na neskôr podané protesty nebude braný zreteľ.

b; Po zahájení preteku zaniká možnosť interpretácie PP, túto možnosť organizátor zaisťuje v priebehu registračného procesu

c; Keď pretekár zistí porušenie pravidiel a toto oznámi formou protestu (pre dokazovanie je prednosťou, keď toto dokáže doložiť fotografiou alebo videom), toto bude vyšetrené do 12 hodín, ale najneskôr do 12:00 25.4.2015

d; Administratívny poplatok na každý podaný protest činí 100 €.

e; V prípade posúdenia protestu ako oprávneného, je poplatok vratný, v prípade neoprávneného protestu poplatok prepadá v prospech usporiadateľa.

XVII; Vis Maior (Vyššia moc)

a; V prípade neuskutočnenia preteku z dopredu nepredvídateľných dôvodov (vis maior) zaplatené štartovné je vratné a toto je usporiadateľ povinný v lehote do 30 dní poukázať na udaný bankový účet. Okrem tohto dôvodu, sa zaplatené štartovné pri zrušení účasti tímu z akéhokoľvek dôvodu stáva nevratným!

b; Z hľadiska aplikácie PP sa považuje za prípad vis major zo strany pretekárov lekárske potvrdenie o nepredpokladanej chorobe, políciou potvrdený záznam o nehode, alebo potvrdenie neodkladného úradného predvolania na tento termín, zo strany hlavného usporiadateľa nevhodný stav vody, ďalej v prípade vzniku znečistenia vody a úradmi potvrdené náhle zhoršenie kvality vody.

c; V prípade, že k stavu vis maior na starne usporiadateľa dôjde počas konania preteku pred uplynutím 50% preteku, dovtedajšie výsledky sa anulujú a nemenné štartové pole v ďalšom pretekárskom termíne pretek za rovnakých vylosovaných podmienok opäť zaháji (pozastavenie preteku). Keď uplynie viac ako 50% preteku, k vyhláseniu výsledkov dôjde na základe do tej doby dosiahnutých výsledkov (prerušenie preteku). Vyhlásenie neuskutočnenia preteku, jeho pozastavenie a prerušenie je výhradným právom a zodpovednosťou hlavného rozhodcu.

XVIII; Vylúčenie z preteku

a; Vylúčením tímu z preteku sa zároveň vymažú aj všetky do tej doby dosiahnuté výsledky tímu.

b; V prípade, že v súvislosti s úmyselným konaním pretekárov priamo, alebo nepriamo dôjde k úhynu, poškodeniu, alebo označeniu úlovku, bude to mať za následok bezodkladné vylúčenie z preteku.

c; Okamžité vylúčenie tímu znamená prítomnosť neregistrovanej osoby v člne.

d; Po predchádzajúcom napomenutí je tím vylúčený z preteku pri ďalšom nesprávnom použití člna.

e; Okamžité vylúčenie má za následok použitie člna pri signalizovanom búrkovom nebezpečenstve druhého stupňa.

f; V prípade, že rozhodcovia po predchádzajúcom napomenutí opäť zistia, že čln neodpovedá bezpečnostným predpisom, má za následok vylúčenie z preteku.

g; Akékoľvek porušenie PP, respektíve v prípade porušenia predpisov ochrany rýb a životného prostredia, ich opakovanie po predchádzajúcom napomenutí, alebo iné porušenie pravidiel.

h; Akýkoľvek pokus smerujúci k ovplyvneniu rozhodcov alebo ich pomocníkov má za následok vylúčenie z preteku ako aj trestné oznámenie.

i; V prípade, že sa tím bude snažiť do preteku prihlásiť rybu, ktorú tím neulovil (prinesená ryba), bude to mať za následok vylúčenie z preteku ako aj trestné oznámenie.

j; Pre niekoľkonásobné napomenutie za rušenie poriadku, užívanie alkoholu v neprimeranej miere, vážne porušenie pravidiel slušného správania sa nehodiace sa na športovca.

k; Využitie akejkoľvek pomoci z vonku má za následok okamžité vylúčenie z preteku.

l; Ryba, ktorá nebola ulovená na háčik má za následok okamžité vylúčenie z preteku.

XIX; Zodpovednosť

a; Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu a zranenie, ktoré vznikne počas trvania preteku. Použitie akéhokoľvek vybavenia (čln atď.) prebieha výhradne na vlastnú zodpovednosť. Pri vzniku akejkoľvek škody, alebo zranenia sú smerodajné ustanovenia úrazového poistenia a poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu, povinne uzavretého v priebehu registračného procesu.

b; Pretekár podpisom registračného formulára potvrdzuje, že berie na vedomie riziká a zodpovednosť vyplývajúca z nedodržania pravidiel nebude k tiaži organizátora.

XX; Marketing a média

a; Tímy sú povinné podporovať prácu akreditovaných médií, poskytnúť rozhovor, zaistiť možnosť získania fotografickej a filmovej dokumentácie.

b; Pretekári podpisom registračného formulára berú na vedomie, že o nich môžu vzniknúť fotografie a filmové nahrávky, ktoré bude možné voľne šíriť v médiách.

c; Zverejnenie akýchkoľvek nahrávok, je bez písomného súhlasu usporiadateľa prísne zakázané.

d; Nahrávky, ktoré vznikli na preteku, sú pretekári povinný na žiadosť usporiadateľa odstrániť z médií, na ktorých boli uverejnené.

e; Tieto pravidlá boli spracované za použitia pravidiel EPBC na základe povolenia podľa bodu 98 PP EPBC. Pravidlá preteku (verziu 5.0, zo dňa 28.10.2014, 14 strán) v mene organizátora a organizátorov odsúhlasujem a vydávam:

Dr. István Dérer
Zsolt Szári