The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

O Poľovníckej slušnosti II.

Poľovnícke správanie sa

V predchádzajúcich článkoch sme sa zaoberali poľovníckym správaním sa na spoločných poľovačkách a  na individuálnych poľovačkách v rámci poľovníckeho združenia. Pozrime sa na správne poľovnícke správanie sa počas individuálnej poľovačky, keď sme v pozícií poľovníckeho hosťa, alebo keď robíme doprovod poľovníckemu hosťovi, či už je to poplatkový hosť, alebo hosť na pozvanie. To isté by malo platiť aj vtedy, ak poľujeme sami a nikto druhý nás nevidí, ako sa správame na poľovačke. Jediné komu sa musíme spovedať, je naše vlastné svedomie, nie každý si však robí ťažkú hlavu z týchto „z módy vychádzajúcich škrupúľ ”…

Poľovnícky hosť a doprovod: Hosťovská poľovačka, či už je poplatková, alebo na pozvanie je jednou z najchúlostivejších súčastí poľovníckych činností. Počas hosťovskej poľovačky sa totiž stretávajú poľovníci, ktorí sa navzájom vôbec nepoznajú, poprípade majú o sebe navzájom len sprostredkované informácie a musia spolu stráviť čas napriek tomu, že nevedia nič o druhého povahe, mentalite, správaní sa, ľudských postojoch a musia spolupracovať napriek tomu, že o sebe nič nevedia.

Stretnutie sa a privítanie hosťa: Pri pozývaní hosťa na poľovačku sa obyčajne dohodne miesto a čas stretnutia. Patrí sa, aby osoba, ktorá očakáva príchod poľovníckeho hosťa bola na dohovorenom mieste, v dohodnutom čase a primerane oblečená. Je nezmyslom, aby doprovod očakával hosťa na poľovníckej chate v tmavom obleku a v lakovkách, ale keď je miesto stretnutia napríklad v hoteli, asi by nebol hosť ani personál hotela nadšený, keby tam doprovod  mašíroval v zablatených gumákoch. Patrí sa v takýchto podmienkach byť primerane oblečený a prezliekame sa len na čas poľovačky. V prípade, že stretnutie prebieha na poľovníckej chate, je poľovnícka rovnošata, alebo primeraný poľovnícky odev úplne na mieste. Napriek tomu,že doprovod mal za povinnosť vykonať aj „ špinavú ” poľovnícku prácu (vyvrhovanie, nakladanie zveriny), patrí sa poľovného hosťa privítať v čistých šatách a byť poľovnícky ustrojený. Ak hosťa ubytovávame na poľovníckej chate, patrí sa opýtať či chce samostatnú izbu, treba mu pomôcť s batožinou a keď sa bude stravovať na poľovníckej chate, treba sa opýtať či má nejaké priania, alebo nemá nejaké zdravotné obmedzenia kvôli strave, prípadne či má rád jedlá z diviny a pod. Pokiaľ sa poľovať začne až na druhý deň, patrí sa poľovného hosťa primerane uctiť pohárikom alkoholu, štrngnúť si s ním a posedieť, samozrejme v miere, ktorú nám predpisuje zákon.

Oboznámenie poľovníckeho hosťa: Po príchode a ubytovaní hosťa, patrí sa hosťa poinformovať o zvláštnostiach poľovného revíru, o plánovanom spôsobe poľovačky, o mieste a vykonaní poľovačky. Zároveň sa patrí predstaviť hosťovi všetky osoby s ktorými počas pobytu príde do styku, od šoféra, cez doprovod a ostatný poľovnícky personál, až po kuchára. Počas tohto rozhovoru po príchode je potrebné si dohodnúť aj finančnú časť poľovačky, dohodnúť si ceny služieb a potvrdiť zmluvné ceny, ako aj to akú zver do akej ceny si praje hosť loviť. Je lepšie si všetko pred poľovaním dohodnúť, ako sa potom trápne hádať pri vyúčtovaní poľovníckej akcie. Zároveň sa treba hosťa pýtať či vládze, či rád poľuje posliedkou, na aké vzdialenosti a aký terén si trúfa zvládnuť, na akú vzdialenosť si trúfa strieľať, či si praje používať vlastné vozidlo a pod. Ak sa jedná o zahraničného hosťa a doprovod neovláda dokonale jazyk, hosťa je potrebné sa pred poľovačkou dohodnúť na dôležitých slovách, aby bolo hosťovi jednoznačne jasné, na ktorú zver a kedy môže strieľať. Je veľmi dobré a v niektorých krajinách dokonca povinné vykonať skúšobnú streľbu na uznanej strelnici, hlavne ak sa hosťovi prenajíma zbraň. Takouto streľbou sa doprovod môže presvedčiť o streleckej zručnosti hosťa a hosť o presnosti zbrane, ktorá mu bola prenajatá a tak môžeme predísť mnohým nedorozumeniam a nepríjemnostiam počas poplatkovej poľovačky.

Priebeh poľovačky: Pár minút pred dohodnutým časom by mal doprovod prísť a prevziať si poľovníckeho hosťa, je veľmi neslušné, ak hosť musí čakať na meškajúci doprovod. Vozidlo, ktorým budeme prepravovať hosťa , by malo byť z vnútra upratané a čisté a pokiaľ to počasie dovoľuje, malo by byť umyté aj zvonku. Podľa potreby pomôžeme hosťovi pri nastupovaní aj vystupovaní z vozidla. Dbáme o bezpečné nakladanie zbraní a ostatnej poľovníckej výstroje. Rozchádzajú sa názory či doprovod má, či nemá nosiť zbraň. Zdravý rozum hovorí, že doprovod musí nosiť zbraň, na- koľko počas poľovačky môže nastať situácia, keď nie je možné povoliť hosťovi použiť zbraň (napr. pri dostreľovaní postreleného diviaka alebo dostrelenie dohľadanej zveri). Je neslušné doprevádzať hosťa neumytý, je treba dať pozor, aby doprovod „ nevoňal” od cesnaku, cibule, cigariet a pod. Ak doprovod fajčí, patrí sa opýtať hosťa či mu to nevadí a až potom si zapáliť. Tieto zásady slušnosti platia samozrejme aj pre poľovníckeho hosťa.

Na každú zver, ktorú doprovod spozoruje sa patrí upozorniť hosťa a pokiaľ je to zver na ktorú poľujeme, treba informovať hosťa aká je to zver a aká je veľkosť a cena. Doprovod sa musí snažiť opatrne doviesť hosťa k zveri a umožniť mu zaujať čo najlepšiu pozíciu na výstrel. Ak hosť nepoužíva vlastnú palicu na streľbu, môže mu ju poskytnúť doprovod, len sa nesmie zabudnúť na jej nastavenie na telesné proporcie hosťa. Len vtedy môžeme dať povel na streľbu, ak zver stojí v správnej polohe. Pokiaľ zver nestojí v správnej polohe je neslušné nútiť hosťa za každú cenu k výstrelu, lebo to obyčajne vedie k poraneniu zveri alebo jej chybeniu. Je veľmi neslušné, ak hosť chce riadiť doprovod, keď spochybňuje rozhodnutia doprovodu a jeho príkazy. Vrcholom neslušnosti je, ak hosť vystrelí na zver bez povelu doprovodu, alebo strelí inú zver, než na akú ho vyzval doprovod. Hosť má však právo nevystreliť na ponúknutú zver, má právo si vyberať z možností a ponúknutých jedincov na odstrel, pokiaľ si on platí poľovačku. Po výstrele na raticovú zver sa patrí spolu s hosťom ísť na nástrel, a keď už zver viditeľne zhasla neďaleko nástrelu, tak požiadame hosťa o vybitie zbrane. Patrí sa hosťa prvého pustiť k úlovku a treba mu dať čas, aby sa sám z úlovku potešil. K ulovenej zveri doprovod pristupuje so sňatím klobúkom, a už pripravenými zálomkami. Založí posledný hryz, položí strelový zálomok, namočí strelecký zálomok v strelnej rane a na klobúku zálomok odovzdá hosťovi a pravou rukou mu zagratuluje k úspešnému lovu. Hosť si prevezme zálomok a zastrčí si ho na pravú stranu svojho klobúka.

1

Pokiaľ doprovod vie hrať na lesnici, patrí sa pri olovenej zveri zahrať patričný signál podľa druhu ulovenej zveri. Pokiaľ sa chce hosť s úlovkom vyfotografovať patrí sa urobiť výrad, zver uložiť na pravú stranu výrad uzavrieť čečinou, založiť posledný hryz ako aj strelové zálomky. Mnohí hostia žiadajú doprovod, aby ich vyfotil s úlovkom, vtedy musí dať doprovod pozor, aby urobil také snímky, aby boli úplné, hosť aj ulovená zver. Je dobré urobiť viac snímkov, aby sa náhodou nestalo, že na fotke bude chýbať časť strelca, alebo ulovenej zveri. Vyvrhnutie ulovenej zvery je úlohou doprovodu, ak si však hosť praje vyvrhnúť zver sám, treba mu to umožniť, a podľa potreby mu pomôcť pri vyvrhovaní, ako aj hosťovi sa patrí pomôcť doprovodu pri vyvrhovaní a prípadnom nakladaní zvery na auto. Pokiaľ poľovačka trvá viac dní a hosť uloví viac kusov zveri, je možné urobiť výrad každý deň, alebo len posledný deň so všetkou ulovenou zverou za celú dobu poľovníckej akcie. V prípade chybenia, alebo poranenia zveri, hosťovi treba ukázať na nástrele prípadnú ryhu po guľke, farbu, striž, úlomky kosti a pod, nakoľko prípadný postreľ pri vyúčtovaní môže viesť k sporom. Pri postrieľaní zveri, treba dbať na to, aby sa nepošliapali stopy. Doprovod má za úlohu zabezpečiť dohľadanie poranenej zveri, ale patrí sa hosťa opýtať, či sa chce dohľadania zúčastniť. V prípade dohľadania diviaka a jeleňa je zakázané hosťa púšťať dopredu a prípadný dostrel poranenej zvery zabezpečuje doprovod.

Odovzdávanie trofejí a vyúčtovanie: Pokiaľ sa vyvarená a vybielená trofej odovzdáva v prítomnosti hosťa, malo by sa tak urobiť malou ceremóniou v prítomnosti všetkých osôb, s ktorými hosť počas pobytu prišiel do styku. Je pekným zvykom pri ulovení jeleňa ešte pred vyvarením trofeje, pri obede alebo večeri odovzdať na tanieriku na dubových listoch uložené grandle, odovzdáva ich slávnostne doprovod strelcovi. Vybielenú trofej sa patrí upraviť tak, aby ju bolo možné vyfotografovať, preto ju treba náležite upraviť na stojan a prizdobiť čečinou. Medailové trofeje z jeleňov, muflónov, danielov sa hosťom odovzdávajú na upravenom stole ozdobenom zálomkami. Taktiež je vhodné, takéto trofeje odovzdať hosťovi na špeciálnych stojanoch. Nevypracované trofeje, odrezané hlavy vnášať do poľovníckej chaty prípadne ich ukladať na stôl je neslušné. Na stôl sa môže, ako trofej dostať len náležite upravená sluka lesná

Po vykonaní poplatkovej poľovačky prichádza rad na vyúčtovanie poľovníckej akcie. Je potrebné zabezpečiť diskrétnu miestnosť, kde sa v kľude a v priateľskej nálade vykoná vyúčtovanie. Pri vystavení faktúry sa patrí každú položku s hosťom prejednať. Nie je nič nepríjemnejšie, keď sa hosť a hostiteľ dohadujú na položkách a celkovej cene. Treba dať možnosť hosťovi, aby sa rozlúčil s personálom a doprovodom a podľa vlastného uváženia ich honoroval. Je však nevychovanosť ak si doprovod, alebo personál nárokuje na nejaký honorár a ešte väčšia nevychovanosť je robiť poznámky na výšku honorára. Hosťovi sa patrí poďakovať doprovodu a personálu za zabezpečenie pobytu a úspešnosti poľovačky a v prípade, že bol ako pozvaný hosť patrí sa mu opýtať, či vznikli nejaké nečakané výdavky spojené s poľovačkou, poprípade uhradiť náklady, ktoré boli vynaložené nad rámec zvyklostí preto, aby bola poľovačka úspešná.

E. F.

Zdroj: Pannon vadászvilág